Phòng Hợp tác Quốc tế - Đại học Nông Lâm TP. HCM Tel: (84 83) 8966946 Email: iro_nlu@hcmuaf.edu.vn