HỘI THẢO

“Kinh nghiệm thiết lập mối quan hệ, xây dựng và
th
ực hiện các dự án hợp tác quốc tế”

Mục tiêu

-         Tổng kết kinh nghiệm thực hiện công tác hợp tác quốc tế, định phương hướng hoạt động mới;

-         Giới thiệu kinh nghiệm viết dự án của các dự án đã thành công.

Nội dung

TT
NỘI DUNG
NGƯỜI TRÌNH BÀY/THỰC HIỆN
THỜI GIAN
1
Đón tiếp đại biu
 
7:15 – 7:30
2

Tuyên bố lý do, Gii thiu đại biu

P. HTQT
7:30 – 7:40
3

Phát biểu khai mc ca BGH

BGH
7:40 – 7:45
4
P. HTQT
7:45 – 8:00
5
Chủ đề 1: Kinh nghiệm xây dựng và thực hin dự án hp tác quc tế vềđào to

- Chương trình đào to SDH ca d án SAREC

- Chương trình đào to POHE

- Chương trình đào to 2+2

 
 
 
T. NVMận
 
T. TTViệt
 
T. TTLong
 
 
 
8:00 – 8:15
 
8:15 – 8:30
 
8:30 – 8:45
6
Chủđề 2: Kinh nghiệm xây dựng và thực hin dự án hp tác quc tế vnghiên cứu
 
 
T. PHHiền
T. ĐĐBôi
 
 
8:45 – 9:00
9:00 – 9:15
7
Chủđề 3: Kinh nghim xây dng mi quan h hp tác vi các công ty nước ngoài

- Dự án ca cao

- Dự án nâng cp phòng thí nghim

 
 
 
T. PHĐPhước
T. DDĐồng
 
 
 
9:15 - 9:30
9:30 -09:45
8
Nghỉ gii lao
 
9:45 - 10:00
9
 
Chủđề 4: Chia s kinh nghim ca mt s ging viên tr

- Kinh nghiệm xây dng và viết báo cáo d án International Foundation for Science (IFS)

- Kinh nghiệm xin tài tr tham d hi ngh, hi tho quc tế

 
 
 
T. DNKhang
T. TKLợi, T. HTViên
T. PTGiang,
Cô VTTAn
 
 
 
10:00 - 10:15

10:15 - 10:35

 10:35 - 10:45
10
Chủđề 5: Định hướng phát trin d án HTQT
- Định hướng đối tác chiến lược trong công tác htqt
- Thảo lun
 
T. HHCải
T. PHĐồng
T. LVDũng (P. HT ĐH Cần Thơ)
Toàn thể
 
10:45 - 11:00

11:00 - 11:15

11:15 - 11:30

11:30 - 12:00

13
Tổng kết hi tho
P. HTQT

12:00 - 12:05

14

Đánh giá hi tho

Tất c thành viên tham d

12:05 - 12:10

15
Bế mc Hi tho
P. HTQT
12:10
 

Số lần xem trang: 343
Điều chỉnh lần cuối:

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO-KHÓA TẬP HUẤN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn một tám chín

Xem trả lời của bạn !