Các quy định về HTQT quốc tế trong hoạt động khoa học công nghệ được quy định ở điều 46, 47, và 48 trong luật này. Xin xem trích dẫn trong bài. Xem toàn văn luật trong file đính kèm.

Mời quý Thầy Cô chủ nhiệm các dự án download file sau để làm mẫu cho báo cáo dự án

1. Mẫu báo cáo dự án định kỳ: data/Mau Bao cao du an dinh ky(2).doc

2. Mẫu báo cáo tài chính trong kỳ: data/Mau BC Tai Chinh DuAn HTQT(2).doc

3. Mẫu báo cáo kết thúc dự án: data/Mau bao cao ket thuc du an(1).doc

4. Mẫu Bàn giao tài sản: data/Dowload 3.doc

5. Mẫu báo cáo tiếp khách nước ngoài: Download

 Trường hợp yêu cầu xin visa cho đoàn vào, xin tham khảo: http://iro.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=13134&ur=iro

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba chín sáu

Xem trả lời của bạn !