Đại học Nông Lâm - TP. Hồ Chí Minh có quan hệ khá sớm với tổ chức ACIAR.  Trong những năm đầu thập niên 90 Đại học Nông Lâm đã có vinh dự được tiếp TS Rothschild, nguyên Tổng Giám đốc của ACIAR. Sau chuyến viếng thăm của TS Rothschild, Đại học Nông Lâm hợp tác với Đại học Melbourne triển khai hai dự án nhỏ do ACIAR tài trợ, Đó là dự án Điều tra trâu bò tại các nông hộ ở qui mô làng xã Việt Nam (1994) và dự án Xử lý gỗ bạch đàn bằng phương pháp khuyếch tán kép (1995)

 

Báo cáo ca Đại hc Nông Lâm TP. H Chí Minh ti Hi nghị Tng kết vnh hưởng ca các d án do ACIAR tài tr cho Vit Nam
 

Đại hc Nông Lâm - TP. H Chí Minh có quan h khá sm vi t chc ACIAR.

Trong nhng năm đầu thp niên 90 Đại hc Nông Lâm đã có vinh d được tiếp TS Rothschild, nguyên Tng Giám đốc ca ACIAR.

 

Sau chuyến viếng thăm ca TS Rothschild, Đại hc Nông Lâm hp tác vi Đại hc Melbourne trin khai hai d án nh do ACIAR tài tr, Đó là d án Điu tra trâu bò ti các nông h qui mô làng xã Vit Nam (1994) và d án X lý g bch đàn bng phương pháp khuyếch tán kép (1995)

 

T tháng 4 năm 1994 đến tháng 3 năm 1997, Đại hc Nông Lâm cùng vi Đại hc New South Wales cùng hp tác nghiên cu đề tài nghiên cu "ng dng phương pháp sy hai giai đon cho ngũ cc ti Vit Nam"

 

Tháng 7 năm 1997 Đại hc Nông Lâm trin khai mt d án nh "Phát trin mô hình tăng trưởng ca luá trong điu kin nước l ca h thng canh tác lúa-tôm đồng bng sông Cu Long". D án này do ACIAR tài tr cho Đại hc Cn ThơĐại hc Nông Lâm là mt thành viên tham gia d án.

 

Năm 1999 Đại hc Nông Lâm trin khai đề tài nghiên cu v phát trin Chăn nuôi bò tht có lãi Vit Nam.

 

Nhng d án mà Trường Đại hc Nông Lâm được ACIAR tài tr là nhng d án nh kinh phí t 10.000 đến 50.000 đô la Úc.

 

Ba d án nh trên đã hoàn tt xong.

 

D án "Điu tra v chăn nuôi trâu bò qui mô mt làng xã" giúp cho chúng ta cách tiếp cn để qui hoch công tác nghiên cu trong chăn nuôi trong tương lai. Kết quđiu tra cho thy nhng lãnh vc ưu tiên trong nghiên cu v chăn nuôi mà ACIAR s tài tr cho các Trường Đại hc và các Vin nghiên cu Vit Nam.

 

D án X lý g bch đàn bng phương pháp khuyếch tán kép mc dù nhm to điu kin cho mt thc tp sinh B môn Chế biến g sau khi đi thc tp ti Khoa Lâm nghip Đại hc Melbourne tr v Vit Nam có điu kin kim nghim li nhng phương pháp chế biến gđã được hc tp ti Uc. Các phương pháp này đã được chuyn giao cho các xí nghip chế biến g bch đàn vùng ph cn thành ph H Chí Minh và tnh Đồng Nai.

D án Ap dng k thut sy hai giai đon trong công ngh chế biến ngũ cc Đông Nam Á đã chế to, kho nghim và t chc ph biến máy sy tng sôi công sut 5 tn/m và 1 tn/m ti Nông trường Sông Hu tnh Cn Thơ và các tnh đồng bng sông Cu Long. Các bui trình din máy sy tng sôi 4 tn/mđã được Tng công ty Lương thc 2 t chc để chuyn giao k thut đến cho nông dân.

 

Nhóm nghiên cu tham gia d án đã chế to, kho nghim và t chc các đim trình din để ph biến máy sy tng sôi công sut 80 tn/m ti Nông trường Sông Hu tnh Cn Thơ.

 

Mc dù các d án do ACIAR tài tr cho Đại hc Nông Lâm đã hoàn thành hoc đang thc hin ch là nhng d án nh (t 10.000 đô la Úc đến 50 000 đô la Úc ) nhưng nh hưởng ca các d án khá ln.

 

D án điu tra chăn nuôi trâu bò xã Phú M huyn C Chi giúp cho chúng ta hiu được h thng canh tác các nông h nhc định được nhng lãnh vc ưu tiên cn nghiên cu trong các d án hp tác gia ACIAR vi các Vin nghiên cu, các Trường Đại hc Vit Nam. Kết quđiu tra cung cp cho chúng ta nhng d liu cơ sđể phc v cho các chương trình nghiên cu trong tương lai.

 

D án áp dng k thuât sy hai giai đon trong công nghip chế biến lúa go Vit Nam đáp ng được yêu cu bc bách ca công ngh sau thu hoch. D án đã được các lãnh đạo, các nhà khoa hc, các cán b khuyến nông, nông dân chp nhn vi nhit tình và h mun d án thc hin càng sm càng tt.

 

T khi Vit Nam tr thành nước xut khu go t năm 1990 các nhà máy xay xát, chế biến go, các nhà máy xut khu go và ngũ cc luôn luôn đòi hi các nhà nghiên cu giúp đỡ ho, nâng cao cht lượng go để có th cnh tranh trên th trường quc tế và công đon phơi sy là yếu t gii hn chính trong vic nâng cao cht lượng ca ngũ cc.

 

Đến nay đã có nhiu máy sy đang được s dng, t máy sy tĩnh 3-6 tn/m cho đến máy sy liên tc 160 tn/ngày.

 

Tuy nhiên người ta ch quan tâm đến năng sut ca các máy sy mà quên chú ý đến cht lượng cao nht có thđạt được ca ht go.

 

D án v sy hai giai đon do ACIAR tài tr giúp cho đồng bng Sông Cu Long tránh được nhng tn hi ln do lúa không được phơi sy đúng quy cách và không được sy khô m độ thích hp (14-15%).

 

D án sy giai đon rt cn thiết cho nông dân đồng bng Sông Cu Long tránh khi nhng thit hi đáng k.

 

Hàng năm có khong 200.000 tn thóc và 12.000 tn bp b tn tht đồng bng Sông Cu Long do thiếu phương tin sy vì mt phn ba sn lượng thóc đồng bng Sông Cu Long được thu hoch trong mùa mưa và nông dân thiếu phương tin phơi sy, do đó cht lượng ht kém so vi các nước xut khu luá go chính trong vùng, đặc bit là Thái Lan. Hu qu là các nhà xut khu Vit Nam đã thua thit đáng k do giá go xut khu Vit Nam thp

 

Ngoài các li ích kinh tế trong các d án do ACIAR tài tr cho trường Đại hc Nông Lâm hp tác vi các trường Đại hc Uc hoc vi các trường Đại hc Đông Nam Á, Đại hc Nông Lâm đã to được mt mng lưới hp tác gia các nhà khoa hc Uc vi các nhà khoa hc Vit Nam và các nhà khoa hc trong khu vc, giúp các nước trong vùng hiu biết nhau hơn và cùng nhau hp tác cho s thăng tiến ca người nông dân trong khu vc.

 

Nhng nh hưởng ca các d án do ACIAR tài tr cho Đại hc Nông Lâm còn thy rõ nét s trưởng thành ca đội ngũ các nhà khoa hc tr tham gia trin khai các d án. Nhiu ging viên ca trường đã được gi sang đào to MSc hoc Ph.D như nghiên cu sinh Nguyn Lê Hưng, Trương Vĩnh, Hunh Th Thùy Trang là nhng nhà khoa hc đã tng tham gia các d án do ACIAR tài tr.

Chúng tôi nghĩ rng yếu t phát trin ngun nhân lc là mt thành qu quan trng trong s hp tác gia Trường Đại hc Nông Lâm vi t chc ACIAR.

Xin cm ơn s chú ý ca quí v và mt ln na Đại hc Nông Lâm xin bày t lòng biết ơn sâu sc ca mình đối vi s tài tr, giúp đỡ vô cùng quí báu mà t chc ACIAR dành cho Trường chúng tôi.

 
TS. Bùi Cách Tuyến
Nguyên Hiu trưởng

 

Số lần xem trang: 404
Điều chỉnh lần cuối: 28-08-2014

CÁC HOẠT ĐỘNG HTQT CỦA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám tám tám không

Xem trả lời của bạn !