Thời gian: 9 giờ, thứ 2, 07/05/2012.
Địa điểm: Phòng P1 - khu Thiên Lý.
Thành phần: Các bạn đã đăng kí và SV quan tâm.
Nội dung:
-Phòng HTQT va P. DTQT sẽ phổ biến các vấn đề liên quan đến chương trình.
-Đại diện của chương trình Israel sẽ giới thiệu về chương trình và gặp gỡ phỏng vấn các ứng viên.
Trân trọng!
P. HTQT
 

Số lần xem trang: 315
Điều chỉnh lần cuối: 08-05-2012

Chương trình Vừa học Vừa Làm tại Israel

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai bảy chín không

Xem trả lời của bạn !