THOÂNG BAÙO TUYEÅN ÖÙNG VIEÂN CHO CHÖÔNG TRÌNH

HOÏC BOÅNG ROBOTAC

(Chương trình dành cho sinh viên thuc các ngành k thut)

Vôùi muïc ñích cung caáp nguoàn nhaân löïc khoâng nhöõng gioûi veà Tieáng Nhaät maø coøn gioûi veà kyõ thuaät chuyeân moân, Ban ñieàu haønh Chöông trình Hoïc boång ROBOTAC xin thoâng baùo tuyeån chonï sinh vieân Ñaïi hoïc nhaän hoïc boång naêm hoïc 2012 – 2013 nhö sau.

I.                  Teân chính thöùc cuûa chöông trình hoïc boång: Hoïc boång ROBOTAC daønh cho sinh vieân caùc ngaønh kyõ thuaät.

II.               Ñoái töôïng vaø soá löôïng tuyeån choïn: Naêm 2012 – 2013 Hoïc boång ROBOTAC tuyeån caùc ñoái töôïng vaø caùc ngaønh sau đây:

1.     Caùc sinh vieân naêm 2, naêm 3 , naêm 4 cuûa caùc Tröôøng Ñaïi hoïc .

2.     Caùc ngaønh / Chuyeân ngaønh :

-         Kyõ thuaät ñieän.

-         Kyõ thuaät cô ñieän töû.

-         Kyõ thuaät ñieän töû.

-         Coâng ngheä kyõ thuaät oâtoâ.

-         Heä thoáng ñieàu khieån.

-         Cô khí.

-         Kyõ thuaät cheá taïo, Cheá taïo maùy.

-         Töï ñoäng hoùa, ñieàu khieån töï ñoäng.

III.           Ñieàu kieän

1.     Laø sinh vieân Ñaïi hoïc thuoäc caùc ngaønh, chuyeân ngaønh ghi trong muïc II.

2.     Coù keát quaû hoïc taäp nhö sau: Ñieåm trung bình chung hoïc taäp taïi tröôøng Ñaïi hoïc caùc naêm tröôùc ñaït 6.0 trôû leân.

3.     Ñaïo ñöùc toát, khoâng bò kyû luaät laàn naøo.

4.     Coù nguyeän voïng laøm vieäc taïi caùc doanh nghieäp, coâng ty cuûa Nhaät (taïi Nhaät Baûn) sau khi toát nghieäp Ñaïi hoïc. Xeùt öu tieân caùc sinh vieân coù naêng löïc tieáng Nhaät toát vaø quyeát taâm hoïc Tieáng Nhaät.

5.     Chöa nhaän moät hoïc boång naøo khaùc trong naêm 2012–2013 (ngoaøi hoïc boång daønh cho sinh vieân xeùt theo cheá ñoä chính saùch cuûa tröôøng ñang theo hoïc, neáu coù).

IV.           Giaù trò cuûa hoïc boång:

1.     Ñöôïc tham gia chöông trình ñaøo taïo tieáng Nhaät vaø ñaøo taïo kyõ thuaät chuyeân ngaønh taïi Trung Taâm Kyõ Thuaät – Ngoaïi Ngöõ TAC trong 02 naêm.

2.     Ñöôïc xeùt öu tieân tuyeån duïng laøm vieäc taïi caùc coâng ty Nhaät Baûn vôùi möùc löông töông ñöông vôùi möùc löông cuûa nhaân vieân ngöôøi Nhaät taïi coâng ty ñoù.

3.     Nhöõng ngöôøi ñöôïc xeùt tuyeån ñi Nhaät laøm vieäc ñöôïc cung caáp veù maùy bay khöù hoài vaø ñöôïc hoã trôï trong vieäc laøm thuû tuïc xuaát – nhaät caûnh.

V.               Nghóa vuï cuûa ngöôøi nhaän hoïc boång :

1.     Thöïc hieän nghieâm tuùc caùc noäi quy, quy ñònh veà hoïc taäp vaø kieåm tra – ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa Chöông trình.

2.     Tham gia ñaày ñuû caùc buoåi hoïc cuûa Chöông trình.

3.     Ngöôøi nhaän hoïc boång seõ bò caét hoïc boång trong nhöõng tröôøng hôïp sau :

-         Trong nhöõng kyø thi kieåm tra naêng löïc Tieáng Nhaät ñònh kyø khoâng ñaït ñöôïc keát quaû theo yeâu caàu, hoaëc keát quaû hoïc taäp taïi tröôøng ñang theo hoïc khoâng ñaït ñöôïc nhö ñieàu kieän III.2 sau moãi hoïc kyø.

-         Coù haønh vi sai traùi hoaëc vi phaïm kyû luaät, phaùp luaät.

-         Söùc khoûe yeáu khoâng ñuû coù khaû naêng tieáp tuïc theo hoïc chöông trình ñaøo taïo.

VI.           Hoà sô döï tuyeån :

1.     Ñôn xin hoïc boång (theo maãu) 02 baûn.

2.     Sô yeáu lyù lòch coù daùn aûnh 4cm x 6cm (theo maãu) 02 baûn, vaø 02 taám aûnh rôøi coù ghi teân phía sau.

3.     Giaáy chöùng nhaän laø sinh vieân cuûa tröôøng ñang theo hoïc (Thẻ sinh viên).

4.     Baûng ñieåm (coù xaùc nhaän cuûa Khoa ñaøo taïo hoaëc Phoøng ñaøo taïo).

5.     Giaáy cam ñoan coù xaùc nhaän cuûa tröôøng ñang theo hoïc veà vieäc chöa nhaän moät hoïc boång naøo khaùc trong naêm hoïc 2012-2013 (ngoaøi hoïc boång daønh cho sinh vieân xeùt theo cheá ñoä chính saùch cuûa tröôøng ñang theo hoïc, neáu coù).

6.     Giaáy khaùm söùc khoûe.

7.     Giaáy tôø khaùc: Thö giôùi thieäu, baûo laõnh cuûa gia ñình, giaùo vieân höôùng daãn, chöùng nhaän caùc giaûi thöôûng, chöùng chæ ngoaïi ngöõ, chuyeân moân, v.v.(neáu coù).

Taát caû caùc giaáy tôø treân ñeå trong tuùi hoà sô, ghi roõ ñòa chæ lieân laïc (soá ñieän thoaïi, email v.v.) vaø gôûi tröïc tieáp veà ñòa chæ sau:

        CHÖÔNG TRÌNH HOÏC BOÅNG ROBOTAC   

          TRUNG TAÂM KYÕ THUAÄT - NGOAÏI NGÖÕ TAC

          17-D Ñaëng Vaên Ngöõ , P 10, Q. Phuù Nhuaän TP.HCM   

          ÑT: 39.915.911

VII.        Thôøi haïn noäp hoà sô:

Tröôùc ngaøy 14-5-2012

VIII.    Toå chöùc tuyeån choïn :

1.     Voøng 1 ( Xeùt duyeät hoà sô )

Thoâng baùo keát quaû :  Ngaøy 21-5-2012

2.     Voøng 2 :

-         Laøm baøi thi moân Tieáng Anh ( trình ñoä A )

-         Phoûng vaán tröïc tieáp

Thoâng baùo keát quaû truùng tuyeån : Ngaøy 01-6-2012

IX.           Thôøi gian baét ñaàu chöông trình hoïc:

Töø ngaøy 4-6-2012

     Ban ñieàu haønh Chöông trình hoïc boång ROBOTAC

TRUNG TAÂM KYÕ THUAÄT - NGOAÏI NGÖÕ TAC

17-D Ñaëng Vaên Ngöõ , P 10, Q. Phuù Nhuaän  TP.HCM     ÑT : 39.915.911

E-mail: tacvietnam@vnn.vn

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 12058
Điều chỉnh lần cuối:

CƠ HỘI HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám một không tám

Xem trả lời của bạn !