On March 2nd, 2020, Nong Lam University - Ho Chi Minh City had a meeting with the delegation of the University of Veterinary Medicine Budapest, Hungary including Professor Péter Sótonyi – President, Dr. Gergely Bohátka - Chancellor and Mr. Gá1bor Rostás - Deputy Head of Mission, Hungary. More

Page count: 8743
Last modify: 09-03-2020

CÁC HOẠT ĐỘNG HTQT CỦA TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín bốn năm bốn

Xem trả lời của bạn !