Hội thảo diễn ra vào hai ngày 4 và 5 tháng 6 tại phòng họp 1 Nhà Thiên Lý để báo cáo các kết quả nghiên cứu được trong giai đoạn 2008-2009, nhận ý kiến đóng góp, và thảo luận phương hướng thực hiện sắp tới. Mời quý vị xem thêm nội dung thực hiện của dự án.


Dự án: Nghiên cứu hệ thống sản xuất rau bền vững và nông lâm kết hợp tại các lưu vực vùng Đông Nam Á

Cơ quan chịu trách nhiệm chính:       Đại học Nông nghiệp và Kỹ thuật bang North Carolia (A&T) – Hoa Kỳ

Cơ quan hợp tác phía Việt Nam:           Đại học Nông Lâm TP.HCM

Giám đốc dự án:                                 TS. Manuel R. Reyes. Phó Giáo sư về Kỹ thuật Sinh học môi trường. Sockwell Hall, NCA&TSU, Greensboro, NC27411.

Tóm tắt:

Tại các nước Đông Á và Đông Nam Á (SEA) hiện có khoản 1.7 tỷ người sống dưới mức 1 đô la/ngày. Mục tiêu của dự án là góp phần đề ra phương cách xóa đói giảm nghèo và giảm sự suy thoái của môi trường ở các nước Đông Nam Á bằng việc kết hợp giá trị kinh tế với các kỹ thuật bảo tồn tài nguyên, kết hợp các biện pháp vừa thân thiện về mặt kinh tế xã hội vừa làm lợi và tưởng thưởng cho những người dân và các thành phần có liên quan đến thủy vực, đặc biệt là các nam nữ tiểu nông (SSFWM).

Giả thuyết của nghiên cứu là “sản xuất rau kết hợp trong hệ thống nông lâm kết hợp ở các nông trại nhỏ sẽ giúp xóa nghèo và gia tăng việc bảo vệ môi trường, tính bền vững, và đa dạng sinh thái trong các lưu vực vùng Đông Nam Á và ngược lại”.

Dự án đặt mục tiêu nghiên cứu dựa trên các công nghệ của Phương pháp Sản xuất Nông nghiệp Bền vững và Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường (SANREM), tiếp thị, các chính sách tác động đến môi trường và kinh tế xã hội, vấn đề giới và nhân rộng mô hình (TMPEGS). Một nhóm gồm 28 nhà khoa học từ nhiều trường đại học nổi tiếng của Mỹ và Đông Nam Á bao gồm Tổ chức Nông Lâm Thế giới (ICRAF), Trung tâm Rau thế giới (AVRDC), công ty MARS (và Đại học Nông Lâm TP.HCM tại Việt Nam nói riêng) đã hình thành mối quan hệ gắn kết hỗ tương nhằm phục vụ người nghèo ở các nước Đông Nam Á.

 

Từ khóa:         Quản lý thủy vực, kinh tế nông nghiệp, nông lâm kết hợp

Thời gian thực hiện:               1/1/2006 đến 30/9/2009.

Quốc gia/vùng tác động:        Việt Nam, Indonesia, Philippines, và các nước Đông Nam Á khác.

 

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu lớn nhất của dự án là nhằm xóa đói giảm nghèo và góp phần làm cải thiện môi trường, nâng cao đời sống của người nghèo sống trong các thủy vực, hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp và nông lâm kết hợp bền vững, dự án mong muốn sẽ phát triển các giá trị kinh tế và các hệ thống trồng rau và nông lâm kết hợp (VAF) nhằm gia tăng sản xuất nông nghiệp và thu nhập thông qua lượng cung hợp lý sản phẩm, và giảm sự rủi ro và tổn thất.

Mục tiêu dài hạn của đề tài nghiên cứu này là chứng thực sự thành công của hệ thống rau quả nông lâm kết hợp có thể đòi hỏi những nghiên cứu về sự kết hợp giữa rau quả - cây rừng – cây lương thực, các hệ thống tưới nước nhỏ gịot giá rẻ, không cần xới đất để chuẩn bị cho đất trồng, giới thiệu các loại giống bản địa hoặc giống rau năng suất cao, và quản lý phòng trừ sâu bệnh tổng hợp.

            Nhằm đạt mục tiêu trên, dự án nghiên cứu đặt ra sáu bước nghiên cứu sau:

Các bước nghiên cứu

1

Phát triển các hệ thống sản xuất rau – nông lâm kết hợp (VAF) có ý nghĩa về kinh tế và sinh thái nhằm tăng sản lượng nông trại và thu nhập, và giảm các nguy cơ tổn hại (Technology)

T

2

Thực hiện nghiên cứu chuỗi giá trị thị trường ở mức độ địa phương, vùng, và quốc gia hiện đang được xây dựng dựa trên những chiến lược thị trường sẳn có và phát triển các can thiệp cần thiết để vượt qua các trở ngại và tận dụng các cơ hội (Markets)

M

3

Xác định các lựa chọn về chính sách và khung định chế nhằm thúc đẩy sản xuất rau – nông lâm kết hợp bền vững và các dịch vụ tưởng thưởng môi trường (Policy)

P

4

Xác định các tác động ngắn hạn và dài hạn về môi trường và kinh tế của các hệ thống trồng rau – nông lâm kết hợp  (Environmental and socio-economic impacts)

E

5

Đưa ra cơ cấu tổ chức sản xuất nhằm tăng cường mức sống kinh tế xã hội của nữ giới tham gia vào các hoạt động sản xuất rau và nông lâm kết hợp, đặc biệt là các vấn đề về thu nhập và phân công lao động, và thu hút họ vào quá trình ra quyết định liên quan đến phúc lợi của họ. (Gender)

G

6

Xây dựng năng lực quốc gia trong việc quản lý hệ thống sản xuất rau – nông lâm kết hợp và giới thiệu các vấn đề về kỹ thuật, kinh tế, xã hội liên quan cũng như sự đổi mới tổ chức nhằm tái tạo và ứng dụng sang các thủy vực khác trong vùng (Scaling-up)

S

 

LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU VÀ TÁC ĐỘNG

Các lĩnh vực SANREM sẽ xác định bao gồm: 

Hòa hợp về công nghệ: các hệ thống nông lâm kết hợp, tưới nhỏ giọt, không xới đất, IPM và tuyển chọn giống (O1), mô hình hóa chất lượng nước, hình ảnh vệ tinh, các kỹ thuật về hệ thống thông tin toàn cầu và thông tin viễn thám sẽ được tích hợp trong các hệ thống VAF. Tất cả các công nghệ trên sẽ được làm rõ mức tác động của chúng đến SANREM.

Quản lý nhà nước: Các chính sách, lề luật và cơ cấu tổ chức ở mức độ địa phương, vùng và quốc gia có ảnh hưởng đến việc sản xuất và tiếp thị sản phẩm rau sẽ được nghiên cứu ở O2 và O3. Các hệ thống tưởng thưởng được đề xuất (O3) để lôi kéo các nông hộ nhỏ áp dụng sản xuất rau bền vững và nông lâm kết hợp. Hơn nữa, dự án cố gằng tác động và hy vọng thuyết phục được các nhà quản lý cấp địa phương, vùng và quốc gia thay đổi những chính sách và lề luật quản lý cũng như các quy định nhằm hỗ trợ cho nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật liên quan đến sản xuất rau bềng vững và nông lâm kết hợp (O3 và O6)

Phát triển chính sách kinh tế và doanh nghiệp: Các biện pháp kỹ thuật được khuyến nghị cho các hệ thống sản suất rau và nông lâm kết hợp (PTAVPS) có nhiều tiềm năng giảm chi phí sản xuất và tăng sản lượng thu hoạch, vì thế làm tăng sinh kế. Rau đem lại giá cả và thu nhập tốt hơn hầu hết các cây lương thực và vì thế có thị trường tốt hơn, đặc biệt khi chúng đã được trải qua quá trình sơ chế. Các nghiên cứu phân tích thị trường sẽ được thực hiện ở cấp độ địa phương, vùng, và quốc gia nhằm xác định cơ hội cho các nam nữ tiểu nông trong việc thâm nhập vào thị trường rau hiện tại cũng như tương lai (O2)

Xây dựng năng lực xã hội và tổ chức: Việc mở rộng thông qua các đợt tập huấn và chính sách nhằm khuyến khích áp dụng các PTAVPS là mục tiêu chuyên biệt trong dự án nghiên cứu này (O6). Tất cả những người tham gia, từ nhà khoa học đến các bên liên quan, đều được khuyến khích năng động hợp tác trên mọi phương diện bên cạnh mục tiêu nghiên cứu của mỗi cá nhân. Một chuyên gia sẻ được mời xây dựng năng lực tổ chức của các giảng viên và nghiên cứu viên ở các trường đại học và giữa những người nông dân trong cộng đồng. Các thủy vực nhiên cứu để xác định ảnh hưởng sẽ được xác định và một chuỗi các hoạt động tối thiểu sẽ được bao gồm trong dự án này

Bảo vệ đa dạng sinh học và các dịch vụ môi trường: Các kỹ thuật không làm đất, nông lâm kết hợp, tưới nhỏ giọt, quản lý phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM) hoặc tuyển chọn giống (O1) nhằm đẩy mạnh sự đang dạng sinh học đồng thời bảo vệ và tăng cường chất lượng đất và nước. Những khuyến khích tốt nhất có thể nhằm tưởng thưởng cho các tiểu nông áp dụng PTAVPS sẽ được tìm hiểu và áp dụng (O3)

Các mối liên kết trong hệ thống: Các tác động về môi trường, kinh tế và sinh lý của PTAVPS sẽ được định lượng bằng việc sử dụng một mô hình thủy vực phức tạp (O4). Các tác động về giới, về quản lý, và các yếu tố xã hội, cách chúng tương tác với nhau, mối liên kết hay kết hợp với nhau sẽ được nghiên cứu trong các mục tiêu 3 và 5.

Toàn cầu hóa, sự dễ bị tổn thương và các nguy cơ: Độc canh cây trồng dẫn tới sự không an toàn về lương thực và sự dễ bị tổn thương vì một loại cây trồng duy nhất có thể dễ dàng bị mất sạch bỡi dịch bệnh hoặc một vài loại thiên tai. Vì thế đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp bao gồm nông lâm kết hợp hoặc giới thiệu việc sản xuất rau vào các hệ thống trồng lương thực cộng nông lâm kết hợp có thể giảm thiểu nguy cơ này (O1). Hơn nữa, đa dạng hóa còn tạo cho SSFWM nhiều sản phẩm để họ có thể hoặc sử dụng hoặc bán (O2).

 

Số lần xem trang : :4310
Nhập ngày : 04-06-2009
Điều chỉnh lần cuối :25-01-2010

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO-KHÓA TẬP HUẤN

Hội nghị quốc tế CASE 2017(23-08-2017)

Hội nghị quốc tế về Nông nghiệp, Thực phẩm và Năng lượng bền vững (SAFE2015)(09-05-2016)

Hội thảo và trình diễn máy cuốn rơm tại Cần Thơ(07-03-2016)

Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về phát triển nông nghiệp và nông thôn khu vực Đông Nam Á tại Philippines (12-13/11/2014)(09-09-2014)

Hội nghị khu vực ASEAN với chủ đề "2014 Food Safety and Health Hazard Recognition Workshop"(13-06-2014)

Một số Hội nghị/Hội thảo quốc tế do Trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM tổ chức (2012 – 2013)(11-06-2014)

Hội nghị về Trồng trọt bền vững đáp ứng BĐKH toàn cầu và an ninh lương thực (Sustainable Crop Production in respond to Global Climate Change and Food Security)(14-04-2014)

THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON VIETNAMESE STUDIES(08-07-2012)

Hội thảo (12-03-2012)

Hội thảo chuyên đề “ĐÀO TẠO KINH DOANH TẠI HOA KỲ & CÁC CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP(07-11-2011)

22-23/9: Hội thảo Nghiên cứu và Xuất Bản do RMIT tổ chức(12-09-2011)

Khóa học ngắn hạn về IT dành cho sinh viên Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM (20-07-2011)

Hội thảo tập huấn về Phòng vệ Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh (13-04-2011)

University Istanbul, TURKEY Call for papers for the INTERNATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY CONFERENCE IETC 2011 (28-03-2011)

Hội thảo về "Sofe Skills" sẽ diễn ra vào ngày 16 /11/2010 do trường ĐH Queensland tổ chức tại Tp. HCM(10-11-2010)

Hội thảo về “Gene discovery from uncultured microbes using metagenomic approach” tại Thái Lan.(22-09-2010)

Advanced Training Workshop on Southeast Asia Regional Health Impacts & Adaptation under Climate Change tại Đài Loan(09-08-2010)

Hội thảo về biến đổi khí hậu tại Hà Nội(23-07-2010)

Ngày 07/07/2010 Hội thảo về " Starch Gestion" (30-06-2010)

Seminaire về (30-06-2010)

Ngày 21/6/2010: HỘI THẢO GIÁO DỤC HÀ LAN(14-06-2010)

Hội nghị SWAT SEA (14-06-2010)

Hội thảo ait "kỹ thuật cho tương lai - đổi mới và ứng dụng vì sựphát triển bền vững (26-05-2010)

[5/5-9/5] TẬP HUẤN VỀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH LÚA GẠO TẠI HUẾ(24-05-2010)

Hội thảo “Năng lượng sinh học – Cơ hội và thách thức cho sự phát triển nông thôn ở Việt Nam" do Trường ĐH Việt Đức tổ chức vào ngày 11-12/6/2010(18-05-2010)

Hội nghị Quốc tế về Đa dạng Sinh học tại Nhật(05-05-2010)

Hội thảo tại Viện nghiên cứu trung ương Đài Loan(23-02-2010)

4/2/2010: Hội nghị “Kinh nghiệm thiết lập mối quan hệ, xây dựng và thực hiện các dự án hợp tác quốc tế” (10-02-2010)

Hội thảo chuyên đề của đoàn ĐH Southern Cross (Úc)(05-02-2010)

Seminars cua ĐH UC Davis(29-01-2010)

Ngày 26/3/2010: Hội thảo chuyên đề "The New Dimension of Aquaculture in Vietnam" tại ILDEX Vietnam Aquaculture Conference 2010(25-01-2010)

Ngày 4/2/2010: Hội thảo “Kinh nghiệm thiết lập mối quan hệ, xây dựng và thực hiện các dự án hợp tác quốc tế tại Đại học Nông Lâm Tp. HCM”(21-01-2010)

Seminar về biến đổi khí hậu(15-01-2010)

Seminar về Sinh lý cây rừng ngập mặn qua việc vận chuyển khí từ lá đến rễ cây trong môi trường yếm khí của rừng ngập mặn(06-01-2010)

Seminar về an toàn thực phẩm trong dây chuyền cung cấp rau ở Đông Nam Á(26-11-2009)

Seminar về ứng dụng công nghệ cao, công nghệ nano trong sản xuất và nghiên cứu nông nghiệp(11-11-2009)

Tin vắn về các Seminar - Hội thảo Trường tổ chức hoặc có tham dự(28-10-2009)

Seminar về Khoa học đất và quản lý lâm nghiệp.(29-09-2009)

Seminar về Kinh nghiệm xây dựng và thực hiện các chương trình kinh tế xã hội và nông thôn ở một số quốc gia(29-09-2009)

Hội thảo khoa học về "Phát triển bền vững: con người, cây trồng và vật nuôi"(29-09-2009)

Seminar về Reservoirs of Antibiotic Resistance(28-09-2009)

Khóa huấn luyện về các Phương pháp Phân tích căn bản dinh dưỡng gia súc(21-09-2009)

Hội thảo quốc tế về Môi trường và Phát triển Nông thôn tại Phnom Penh, Cambodia(21-09-2009)

Hội nghị Nuôi trồng Thủy sản 2010(21-09-2009)

Hội nghị trao đổi khoa hoc sinh viên Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 5 tại Tokyo(11-09-2009)

2nd European Congress of Conservation Biology Conservation biology and beyond: from science to practice(21-08-2009)

Hội thảo về biến đổi khí hậu tổ chức tại Thái Lan(21-08-2009)

Báo cáo tổng kết hội thảo PIPA(26-06-2009)

Các hội nghị quốc tế do Đại học Nông Lâm Tp. HCM tổ chức trong năm học 2008-2009(16-06-2009)

Hội thảo Dự án Sau Thu Hoạch (PIPA)(06-05-2009)

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai chín tám không sáu

Xem trả lời của bạn !